Phone: 9819707656, 9819707656
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वडा नं. ६ तेरहौता
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
विद्यार्थी विवरण
संख्या कक्षा दलित जनजती अन्य कुल विद्यार्थीहरु
1 कक्षा 0 छात्र: 9
छात्रा: 9
छात्र: 2
छात्रा: 4
छात्र: 2
छात्रा: 2
28
2 कक्षा 1 छात्र: 13
छात्रा: 5
छात्र: 3
छात्रा: 4
छात्र: 0
छात्रा: 0
25
3 कक्षा 2 छात्र: 5
छात्रा: 2
छात्र: 6
छात्रा: 5
छात्र: 0
छात्रा: 0
18
4 कक्षा 3 छात्र: 2
छात्रा: 1
छात्र: 5
छात्रा: 7
छात्र: 0
छात्रा: 2
17
5 कक्षा 4 छात्र: 2
छात्रा: 3
छात्र: 6
छात्रा: 5
छात्र: 0
छात्रा: 1
17
6 कक्षा 5 छात्र: 3
छात्रा: 3
छात्र: 11
छात्रा: 11
छात्र: 0
छात्रा: 0
28
7 कक्षा 6 छात्र: 1
छात्रा: 1
छात्र: 9
छात्रा: 14
छात्र: 0
छात्रा: 0
25
8 कक्षा 7 छात्र: 1
छात्रा: 0
छात्र: 7
छात्रा: 12
छात्र: 0
छात्रा: 0
20
9 कक्षा 8 छात्र: 0
छात्रा: 0
छात्र: 10
छात्रा: 7
छात्र: 1
छात्रा: 0
18
कुल जातीय विवरण
संख्या जात छात्र छात्रा कुल विद्यार्थीहरु
1 दलित 36 24 60
2 जनजती 59 69 128
3 अन्य 3 5 8
जम्मा 98 98 196
विद्यार्थी सूची
संख्या नाम बुबाको नाम आमाको नाम जन्म मिति
1 अमिस चौधरी अशोक कुमार चौधरी सरस्वती कुमारी चौधरी
2 रुपेश कुमार चौधरी विष्णु देव चौधरी जतर चौधरी
3 पुरुषोतम घिमिरे केशब ब. घिमिरे सुमित्रा देवी घिमिरे
4 रुपेश कुमार चौधरी देवनारायण चौधरी राजकुमारी चौधरी