Phone: 9819707656, 9819707656
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वडा नं. ६ तेरहौता
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
नतिजाहरू
संख्या कक्षा डाउनलोड गर्नुहोस्
1 कक्षा 0 No result
2 कक्षा 1 No result
3 कक्षा 2 No result
4 कक्षा 3 No result
5 कक्षा 4 No result
6 कक्षा 5 No result
7 कक्षा 6 No result
8 कक्षा 7 No result
9 कक्षा 8 No result